Novela zákoníku práce

Novela zákoníku práce

Změny zákoníku práce jsou poměrně rozsáhlé. Část z nich již účinnosti nabyla, jiné čekají na leden 2021.

Přehled změn účinných od 30. července 2020

  • Změna ustanovení § 51a zákoníku práce v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů – upravuje se možnost podání výpovědi zaměstnancem zavedením výpovědní 15denní výpovědní doby.
  • Vícesměnný režim dle § 78 zákoníku práce – pojem třísměnný režim se nahrazuje pojmem vícesměnný režim, jelikož existují i režimy např. čtyřsměnné. Na tyto režimy se nyní vztahuje zkrácená týdenní pracovní doba 37,5 hodiny. 
  • Pružné rozvržení pracovní doby dle § 85 až 87 zákoníku práce se neuplatní také při čerpání řádné dovolené a při překážkách v práci podle § 191 a 191a zákoníku práce (v době dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance, karantény, mateřské nebo rodičovské dovolené, po dobu ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti, v době poskytování dlouhodobé péče apod.). Oproti původní právní úpravě toto ustanovení nyní dopadá také na čerpání rodičovské dovolené, která je důležitou osobní překážkou v práci, nicméně zaměstnanci po tuto dobu nepřísluší dávka nemocenského pojištění, nýbrž dávka státní sociální podpory.
  • Nově již není nutné vydávat potvrzení o zaměstnání dle § 313 zákoníku práce na dohody konané mimo pracovní poměr. Povinnost zůstává u dohod, které založily účast na nemocenském pojištění nebo podléhají exekučním srážkám. V této souvislosti se musí na zápočtových listech nově uvádět i orgán, který exekuční srážky nařídil. 
  • Mění se ustanovení týkající se doručování zaměstnavatele zaměstnancům a zaměstnance zaměstnavateli (§ 334 – 337 zákoníku práce). Při doručování písemností zaměstnavatelem se upřednostní doručení na pracovišti zaměstnance. Nově je za určitých podmínek umožněno doručování datovou schránkou. Fikci doručení prostřednictvím poštovního doručovatele je možné uplatnit při neúspěšném doručení ve lhůtě 15 kalendářních (nikoli 10 pracovních dnů). Doručuje se na adresu, kterou zaměstnanec zaměstnavateli naposled písemně sdělil. 

Stručný výčet změn účinných od 1. ledna 2021

  • Překážky v práci na straně zaměstnance se rozšiřují o placené volno v obecném zájmu u personálu táborů pro děti a mládež a obdobné činnosti na sportovních soustředěních dětí a mládeže. Zavádí se nejvýše jeden týden placeného volna s náhradou mzdy nebo platu s možností získání úhrady vyplacené náhrady zaměstnavateli ze státního rozpočtu.
  • Zavádí se sdílená pracovní místa. Zaměstnavatel se může se dvěma nebo více zaměstnanci s kratší pracovní dobou a stejným druhem práce dohodnout na výkonu práce na jednom společném (sdíleném) pracovním místě.
  • Ruší se dovolená za odpracované dny a podmínka odpracování 60 dnů v roce. Délka poskytované dovolené dle násobků týdnů se nemění, avšak bude přepočtená na hodiny a bude se pracovat s poměrnou částí dovolené, pokud zaměstnanec neodpracuje celý rok, nebo má kratší týdenní pracovní dobu. 
  • Upravuje se náhrada majetkové a nemajetkové újmy. Zvyšuje se jednorázová náhrada pozůstalých při smrtelném pracovním úrazu zaměstnance a způsob jejího stanovení. 

Leave a reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *